Tel: | Faks: |

Kalite Politikamız ve Tarafsızlık Beyan Formumuz

 
 

KALİTE POLİTİKASI

       Kalite Yönetim Sistemimiz TS EN ISO/IEC 17024  ve standardının gerekliliklerini yerine getirerek, sunduğumuz hizmette iç denetim faaliyetleri ile tarafsızlık ve bağımsızlığı korumayı hedeflemiştir. Solid Belgelendirme İnş. Muayene ve Lab.  Hiz. Tic. Ltd. Şti. olarak, yayınlanmış Misyon, Vizyon ve değerlerimiz ışığında; topluma, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza duyarlı hizmetler sunmaktayız.

Solid Belgelendirme Nitelikli ve yetkin insan kaynağı oluşturularak küresel iş dünyasının, ülkemizin ve sektörlerin gelişmesine katkı sağlamak ve bu alanda değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda vereceğimiz personel belgelendirme hizmetimize yönelik;

 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesi hususlarını içermelidir.
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanması,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınması,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin  veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanması hususlarını içermelidir
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması hususlarını içermelidir.
 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanması,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması hususlarını içermelidir
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu kararlara itiraz edebilmesinin sağlanması,
 • Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması,
 • Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarının sağlanması,
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesi,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanması hususlarını içermelidir
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanması,
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun belirtilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesi,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulması,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması,
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılması,
 • Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması hususlarını içermelidir
 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanması,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesi,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanması hususlarını içermelidir
 •  Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması hususlarını içermelidir
 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması hususlarını içermelidir.
 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi
 • Belgelendirme Yönetim Sistemimiz kapsamındaki tüm süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirmeyi; bu ve yanı sıra, şirketimizin diğer Yönetim Sistemleri çıktılarını iyileştirme fırsatı olarak değerlendirip belgelendirme sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

 

Taahhüt ederiz.

 

 

Nizamettin ZENGİN

Genel Müdür

24.10.2019 
 

SOLİD TARAFSIZLIK BEYAN FORMU

Solid Belgelendirme İnşaat Muayene ve Lab.Hizm. Tic. Ltd.Şti.

Personel Belgelendirme ( TS EN ISO 17024), A Tipi muayene ( TS EN ISO 17020) hizmetlerini sunarken standartlarının gerekliliklerini titizlikle yerine getirir.

“SOLİD Belgelendirme ve Solid Belgelendirme İnşaat Muayene ve Lab.Hizm. Tic. Ltd.Şti.” faaliyetlerini herhangi bir tarafın etkisi altında kalmadan bağımsız olarak TS EN ISO 17024 standardına uygun olarak yürütecek şekilde kurulmuş ve yönetilmektedir. Hizmetlerimizi tarafsızlık, güvenirlilik ilkeleri ile sunmak kalite politikamızın bir parçasıdır. SOLİD ‘in kadrolu personeli ve sözleşmeli personeli de dâhil olmak üzere tüm çalışanları bu ilkelere uygun olarak çalışmalarını yürütme sorumluluğu taşırlar. Organizasyonumuz bunu sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Firmamız tarafsızlığın ve güvenilirliğin üzerine şüphe düşürecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan ve etkilerden uzak çalışmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki önlemler alınmıştır:

SOLİD kadrolu ve sözleşmeli tüm personeline, “Gizlilik Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” imzalatacağıma,

Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenirlik ilkesini ihlal edecek baskı kurulmasına izin vermeyeceğime

Solid, hizmet verdiği konularda tasarım, üretim, tedarik, kurulum, satın alma, sahiplik, kullanıcı veya bakım faaliyetleri gibi farklı şeyler yürütmez ve bu faaliyetleri olan herhangi bir kuruluşun parçası olmayacağıma,

SOLİD hizmet verdiği tüm kişi ve kuruluşlara eşit mesafededir hiçbir kişi ve kuruluşa özel ayrıcalıklı herhangi bir davranış ve tutum içerisinde olmayacağıma,

Faaliyetleri tüm tarafların eşit temsil edildiği Tarafsızlık Komitesince periyodik olarak denetleneceğini, komitenin tarafsızlığa aykırı bir durumda önce üst yönetimi, düzeltme yapılmadığı takdirde Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu bilgilendireceğine,

Herhangi bir uyuşmazlık halinde, gelebilecek Şikâyet ve itirazın konusu Solid Belgelendirme ise bu memnuniyetsizliğin geçerli kılınmasına yönelik olarak tüm bilgilerin toplanmasından, doğrulanmasından ve sürecin tamamının yürütülmesinden sorumlu olacağına,

Hizmet sunumunda ve sonrasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmadıkça 3.taraflara vermeyeceğine,

Belgelendirme faaliyetleri boyunca elde ettiği tüm bilgileri sır olarak kabul edeceğini ve yasal zorunluluk olmadıkça gizli tutacağını,

Çıkar tartışması tespit edilirse, bu tespitleri ortadan kaldıracağını,

Tüm personellerinin mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemleri alacağıma,

Personel belgelendirme faaliyetlerinde gizlilik kurallarına riayet edeceğini, tarafsız ve bağımsız davranacağı,

Tüm başvuru sahipleri , adaylar ve belgeli kişilere karşı her koşulda eşit , adil ve tarafsız davranacağını,

Sınav yapıcılarını ve sınav gözetmelerini kuşkuya yer vermeyecek şekilde görevlendireceğini,

Solid Belgelendirme, kendi çalıştırdığı bir kişiyi tarafsızlığı tehlikeye sokmamak için belgelendirmeyeceğini,

Kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Nizamettin ZENGİN
Genel Müdür

 

WhatsApp